• zenedikt
 • hgn
 • ratunku
 • Koojav
 • rockclimbing
 • esquirol
 • pixeljuice
 • klemens
 • climbfivetwelve
 • zkon
 • machzu-de
 • jiivan
 • kamilkordi
 • avantar
 • lay
 • definicjamilosci
 • BrettSP
 • Allyx
 • cieszypucha
 • alpinteam
 • saddle
 • bauarbeiterbabe
 • kordiii
 • pankrzysztof
 • jestes-niepoczytalny
 • bios
 • Carridwen
 • asiekkk
 • Pauleeen95
 • ginseng
 • zrazik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

Reposted fromFlau Flau viafoobar123 foobar123
7404 ba26 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafalk falk
3496 c931 390

h0llo:

this is a visual metaphor for my little pony

Reposted fromoculus oculus viaclifford clifford
6477 5b7f
Reposted fromGIFer GIFer viaphin phin
Reposted fromjohn-d john-d viacoloredgrayscale coloredgrayscale
0374 5b91
Reposted fromsosna sosna viaznuh znuh
Reposted fromlay lay viacoloredgrayscale coloredgrayscale
8918 c54a 390
Reposted frommangoe mangoe viaczinok czinok
1960: In the future, we'll be able to take a flying car to the moon

2018: We used the data from our porn site to prove everyone in Hawaii relief-masturbated after someone accidentally texted them that they were all about to killed by a missile

(edited: originally it said, it was stress masturbation, which is a false interpretation of the data)

… uff :(
Reposted fromgingerglue gingerglue viastrzepy strzepy
7592 82b4 390
Reposted fromtfu tfu vianaich naich
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viadobby dobby
Próżność i duma to rzeczy całkiem różne, choć słowa te często są używane jednoznacznie. Można być dumnym nie będąc przy tym próżnym. Duma związana jest z tym, co sami o sobie myślimy, próżność zaś z tym, co chcielibyśmy, żeby inni o nas myśleli.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
Reposted fromgruetze gruetze viaElbenfreund Elbenfreund
Reposted fromgruetze gruetze
6600 b89a 390
Reposted fromDennkost Dennkost viagruetze gruetze
8920 1d8d
Reposted frompszemek pszemek viaexistential existential
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl